Skjenking av alkohol.

Vis gyldig leg. i døra.

Vi aksepterer førerkort, bankkort og pass.

Vi har alle rettigheter.
NB! Skjenketidene kan variere ved helligdager.
 
Skjenking av brennevin gjelder hverdager hos oss fra kl. 20.00-24.00 fredag og lørdag kl. 21.00 - 01.00

aldersgrense 20. år

 
 
    Skjenking av øl - vin - lavprosent brennevin gjelder  hverdager hos oss kl. 20.00 - 01.00  fredag og lørdag kl. 21.00-02.00

aldersgrense 18. år

 
Da vi har aldersgrense 18 år, differensieres dette med forskjellige stempel i døra. Vi ber derfor om at alle uoppfordret viser aldersbevis i dør/garderobe. Våre ansatte har ingen formening om du er 18 eller 20 år. De vil bare ha det bekreftet.
 
 

Servering

Vis stempelet ditt ved bestilling i bar, så de ansatte vet hvilken type drikke du kan få servert. Uten gyldig stempel får du ikke servering i våre barer. Kjøp av brennevin til andre som ikke er gammel nok, medfører utkastelse umiddelbart og utestengelse i 3 mnd.
Tenk over dette før du kjøper til andre. Personalet får med seg mer detaljer om hva som skjer enn du tror.
 
 

Serveringsnekt

Vi har enda til gode å høre noen si at de ble nektet servering og hadde fortjent det. Personale har som oppgave fra kommunen å se til å du ikke får for mye å drikke. Får du beskjed fra de ansatte at du desverre ikke får mer servering, er det bare å akseptere det. Våre ansatte er edru og på jobb og er trent i å vurdere dette. Får du beskjed om å forlate stedet, er det enkleste alternativet å akseptere det, gå en tur i frisk luft, kom tilbake å bli vurdert på nytt. Det minst arbeidskrevende alternativet for den det gjelder er selvsagt å ikke drikke for mye.
Ble du nektet i døren fordi vakten vurderte at du var synlig beruset, er det bare å gi seg. Det nytter ikke å stå der å argumentere. Dette er nesten like dumt som å krangle med dommeren om gult kort i fotball. Det ender som regel opp med rødt kort.
Selv om ansatte rundt omkring kan virke urettferdig, er de der for din og de andres sikkerhet.
 
 
 
Under finner du reaskjonsformer fra kommunen, hvis vi ikke håndhever alkoholloven innenfor de rammene som er satt.
Neste gang du blir fratatt medbrakt øl utenfor lokalet, blir spurt om hva du har i håndvesken, blir bedt om å forlate stedet når du blir tatt med medbrakt alkohol, har agressiv adferd, er overstadig beruset eller kan bli det ved mer servering, bruker falsk leg eller prøver å snike deg inn, bør du tenke på at det er en grunn til det og noen av disse finner du under.
 

Mange opplever at noen glass øl eller vin kan bidra til å skape god stemning, men alkohol er også ofte en årsak til krangel og vold på, og i tilknytning til, skjenkesteder. Alkohol utgjør dessuten en stor risiko for befolkningens helse, og påfører samfunnet store kostnader.

Åpenbart påvirket

Faren for å oppleve uønskede episoder øker sterkt med mengden alkohol som inntas. Derfor slår alkoholloven fast at en person som er åpenbart påvirket, ikke skal få kjøpt alkohol eller befinne seg på et skjenkested. Følgende kan være tegn på at en person er åpenbart påvirket:

  er uoppmerksom 

har vanskeligheter med å feste blikket 

snakker utydelig 

har problemer med å gå rett 

er slepphendt 

kan ofte være høyrøstet 

kan virke forstyrrende på andre gjester

  Det er forbudt å skjenke alkohol på en slik måte at det må antas å føre til at gjesten blir åpenbart påvirket.  

 Hvorvidt en person er åpenbart påvirket, vurderes ikke ut fra hvor høy promille vedkommende har, men personens atferd. I hvert enkelt tilfelle må det vurderes ut fra gjestens atferd hvorvidt vedkommende er åpenbart påvirket av rusmidler.

 Helsedirektoratet har laget en framstilling av de ulike gradene av alkoholpåvirkning. Denne framstillingen skal være en hjelp til å vurdere når en gjest er åpenbart påvirket.

 Skjenking til åpenbart påvirkede kan føre til inndragning av skjenkebevilling 

Skjenkestedet har et ansvar for ikke å slippe inn eller skjenke alkohol til gjester som er åpenbart påvirket av rusmidler.

 Åpenbart påvirkede personer har ikke anledning til å oppholde seg på et skjenkested. Personer som er åpenbart påvirket når de ankommer skjenkestedet, skal avvises allerede ved inngangen, og personer som drikker så mye at de blir åpenbart påvirket på skjenkestedet, skal bortvises.  

 Dersom flere personer sitter sammen med en gjest som er åpenbart påvirket, skal det ikke serveres alkohol til noen av disse før den som er åpenbart påvirket har forlatt skjenkestedet.

 Aldersgrenser er viktig for å hindre skader

Aldersgrenser er et av de viktigste virkemidlene vi har for å redusere skadene av alkohol. Aldersgrensen for å skjenke alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol er 18 år. For alkoholholdig drikk over 22 volumprosent alkohol er grensen 20 år.

 Alkohol utgjør en stor risiko for befolkningens helse. Hvert år opplever mange mindreårige ulykker eller andre uheldige og ubehagelige situasjoner på grunn av alkoholbruk. Derfor har vi klare regler for hvordan omsetning av alkohol skal foregå.

 Ansatte/bartender på et skjenkested har rett og plikt til å kreve legitimasjon hvis han er i tvil om gjesten er gammel nok, det gjelder selv om vedkommende har passert en dørvakt. Det er den som skjenker alkoholen som er ansvarlig for at det ikke skjenkes til mindreårige.

 Gjester som ikke vil eller kan legitimere seg, skal ikke få kjøpt alkohol

 Skjenking til mindreårige

Skjenkestedet er ansvarlig for at mindreårige ikke får kjøpt eller servert alkohol.

Dersom det avdekkes at mindreårige får kjøpt eller blir servert alkohol, er dette et brudd på alkoholloven, som kan føre til at skjenkestedet blir fratatt skjenkebevillingen for en kortere eller lengre periode. Den som har solgt alkohol til mindreårige, kan også bli holdt ansvarlig.

 Falsk legitimasjon

Rapporter fra skjenkesteder og politiet viser at bruken av falsk legitimasjon er omfattende.

 Bruk av falsk legitimasjon er et lovbrudd som kan straffes med bøter, og i spesielt alvorlige tilfeller, med fengsel. I tillegg til å begå en straffbar handling, utsetter de som bruker falsk legitimasjon, også skjenkestedet for en risiko.

 Skjenkestedet har ansvar for sine gjester

Ansvaret for gjesten slutter ikke når vedkommende forlater skjenkestedet. Dersom en gjest er så påvirket at vedkommende har problemer med å ta vare på seg selv, har skjenkestedet et ansvar for at gjesten får nødvendig bistand og ikke overlates til seg selv.
page18image400

Straffereaksjoner

Sal av alkoholhaldig drikk utover innvilga salstider

Inndraging av løyvet i inntil to veker

Inndraging av løyvet i ytterlegare 3 26 veker

Sal av alkoholhaldig drikk til mindreårige

Inndraging av løyvet i inntil to veker

Inndraging av løyvet i ytterlegare 3 26 veker

Andre regelbrot

Reaksjon må vurderast i kvart einskild høve jfr alkohollova § 1-8, 2. ledd

Reaksjon må vurderast i kvart einskild høve jfr alkohollova § 1-8, 2. ledd

Den som sel alkoholhaldig drikk fyller ikkje alderskrava i

Inndraging av løyvet i inntil to veker

 

Reglebrot ved salsstader

1. reaksjon

2. reaksjon

alkohollova § 1-5

   

Regelbrot ved skjenkestader

1. reaksjon

2. reaksjon

Utilfredsstillande utval av alkoholfrie og alkoholsvake drikker

Påbod om å retta opp tilhøvet

Inndraging av løyvet i inntil ei veke

Brot på reklamereglane

Påbod om å retta opp tilhøvet

Inndraging av løyvet i inntil ei veke

Manglande rapportering av omsetnad og/ eller innbetaling av gebyr for

Påbod om å retta opp tilhøvet

Inndraging av løyvet i inntil ei veke

Drikking og/ eller uorden i skjenkeløyvet

området nær skjenkestaden

Påbod om å retta opp tilhøvet

Inndraging av løyvet i inntil ei veke

Nyting av medbrakt drikke

Inndraging av løyvet i inntil ei veke

Inndraging av løyvet i ytterlegare 2 veker

Openbart påverka person får tilgjenge til

Inndraging av løyvet i inntil ei veke

Inndraging av løyvet i ytterlegare 2 veker

Skjenkeing på ein slik måte at det er grunn til å tru at vedkommande vil bli openbert påverka

Inndraging av løyvet i inntil to veker

Inndraging av løyvet i ytterlegare 3 26 veker

Skjenking til openbart påverka personar

Inndraging av løyvet i inntil to veker

Inndraging av løyvet i ytterlegare 3 26 veker

Skjenking ut over skjenketidene

Inndraging av løyvet i inntil to veker

Inndraging av løyvet i ytterlegare 3 26 veker

Skjenking til mindreårige

Inndraging av løyvet i inntil to veker

Inndraging av løyvet i ytterlegare 3 26 veker

Gjentatt omsetnad av narkotika ved skjenkestaden

Inndraging av løyvet i inntil to veker

Inndraging av løyvet i ytterlegare 3 26 veker 

Når alt dette er sagt, vil vi ønske våre gjester ei fin uke og helg.